bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamówienie Publiczne  ZNM Brzeg 

Marzec 2021

2021-03-18 Przebudowa podwórka przy ul. J. Kochanowskiego – Chocimskiej
                   na działce 20/5 ark. mapy 2 Obręb Południe – ETAP I

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/099d1dba-460f-4426-997f-fa993d40f4db

ID postępowania: 099d1dba-460f-4426-997f-fa993d40f4db

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostęp na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

2021-04-02 Otwarcie ofert

2021-03-18 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

Projekt

Przedmiar - strona tytułowa

Przedmiar

Specyfikacje

zał. 1 do SWZ wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia 

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie 

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zal. 6 do SWZ oświadczenie

zal. 7 do SWZ wykaz robót

*******************************************************************************************************

Grudzień 2020 

2020-12-31 Remont lokali z najmem socjalnym i pomieszczeń tymczasowych
                   w niezbędnym zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
                   zgodnie z warunkami technicznymi jakie winny spełniać lokale
                   mieszkalne w budynkach wielorodzinnych

2021-02-08 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2021-01-18 - Otwarcie ofert

2020-12-31 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-12-01 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                    zasobu komunalnego lokali i budynków

2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-12-15 - Otwarcie ofert

2020-12-01 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-11-26 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                   wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                   lokali i budynków.

2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-12-11 - Otwarcie ofert

2020-11-26 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-11-25 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2021-02-22 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-12-03 - Otwarcie ofert

2019-11-25 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 1 do wzoru umowy na 2021 r. - tereny

zał. 2 zal do wzoru umowy- zakres obowiązków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

######################################################################

STYCZEŃ 2020

2020-01-16 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                   zasobu komunalnego lokali i budynków

2020-02-12 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-01-31 - Otwarcie ofert

2020-01-16 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

2020-01-14 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                   wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                   lokali i budynków.

2020-02-11 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-01-29 - Otwarcie ofert

2020-01-14 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

Grudzień 2019

2019-12-12 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2019-12-31 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-12-20 - Otwarcie ofert

2019-12-12 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

     zal. 1 zal. do wzoru umowy na 2020 r. - tereny 

     zal. 2 zal. do wzoru umowy- zakres obowiązków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
          postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

Marzec 2019

2019-03-07 Remont podwórka przy ul. Mlecznej na działce nr 178/21 i dz. 177 ark. m. 4
                    obr. Centrum w Brzegu

2019-04-16 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-03-26 - Otwarcie ofert

2019-03-07 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Projekt 

Przedmiar

Specyfikacje 

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

Styczeń 2019

2019-01-25 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
                    w Brzegu przy ul. Piastowskiej 32 na dz. nr 546/24

2019-03-07 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-12 - informacja - otwarcie ofert

2019-01-25  Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumenty formalne

Metryka projekt budowlany

Plan sytuacyjny

Specyfikacje techniczne

Projekt wykonawczy metryka

Przedmiar

Przedmiar budowlany

Przedmiar elekktryczny

Projekt budowlany architektura 1

Projekt budowlany architektura 2

Projekt-budowlany instalacje-elektryczne

Projekt-budowlany instalacje sanitarne

Projekt budowlany inwentaryzacja

Projekt budowlany konstrukcja

Projekt-organizacji robot i zagospodarowanie placu budowy

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz robót

zał. 8 do SWIZ wykaz pracowników

#####################################################################

2019-01-22 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                    wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                    lokali i budynków.

2019-03-06 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-11 - informacja - otwarcie ofert

2019-02-05 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

2019-01-22 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

2019-01-18 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                   zasobu komunalnego lokali i budynków

2019-02-13 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-04 - informacja - otwarcie ofert

2019-01-18 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
                         postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotuOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 02.04.2021
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 54 413