bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Miejskiej Brzegu

Uchwała nr XXXVI/397/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 12 października 2021

- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XXXVI/398/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 12 października 2021

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwały NR XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2020r.

W sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

UCHWAŁA NR XXI/222/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 28 czerwca 2016 r.

W sprawie: warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

UCHWAŁA NR XXI/221/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 28 czerwca 2016 r.

W sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuży niż 3 lata.

SKIEJ BRZEGU z dnia 26 lutego 2016 r.

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg

UCHWAŁA NR XVII/166/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 26 lutego 2016 r.

W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Informacja - ulga śmieciowa dla dodzin wielodzietnych

UCHWAŁA NR XVIII/180/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowani lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

UCHWAŁA NR XL/256/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 maja 2013 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2013-2018. 

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg

Uchwała nr XLIX/321/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie:

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoąci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Uchwała NR XII/83/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. W sprawie:

Utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/61/03 Rady Miejskiej w Brzegu 30 maja 2003r.

Uchwała NR LXIII/701/10 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 października 2010 r. W sprawie: 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczania pomocy publicznej w przypadku. w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Uchwała NR XVIII/128/07 Rady Miejskiej w Brzefu z dnia 12 listopada 2007 r. W sprawie:

zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuŜszy niż trzy lata

Uchwała Nr XLIV/335/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 października 2005 r. wsprawie:

Udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców.

Uchwałą Nr  XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25.maja.2005r..

Zasady nabywaniaania nieruchmości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niź trzy lata

Uchwała Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie:

zmian do uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowej i zmian uchwały Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998r. w sprawie określania zasad nabywania , zbywania i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata .Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 15.03.2022
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 31.03.2014
Dokument oglądany razy: 16 524