bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Ukraina - informacje

 Świadczenie pieniężne za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,
nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Miejsce złożenia i termin odpowiedzi

 1. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia 
  w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu ul. B. Chrobrego 32.
 2. Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Pliki do pobrania:Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 02.02.2024
Podpisał: Agnieszka Nowak
Dokument z dnia: 01.04.2022
Dokument oglądany razy: 1 980